Aarhus University Seal

[Translate to English:] Er din opgave guld værd?

[Translate to English:] Emnerne for næste års prisopgaver er nu offentliggjort. Denne gang er det studerende fra Health og Aarhus BSS, som får en særlig chance for at bevise deres akademiske kunnen – og måske tage første skridt på vejen i en fremtidig forskerkarriere.

[Translate to English:] Hvert år kan institutter eller fakulteter på Aarhus Universitet vælge at udskrive et antal prisopgaver, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje. En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det studerede fra Aarhus BSS og Health, som kan prøve kræfter med den akademiske disciplin.

De bedste opgaver præmieres med en medalje af guld eller bedømmelsen ”accessit ”. Guldmedaljen bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis” på forsiden, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

Der er udskrevet følgende prisopgaver for 2017:

Prisopgaver på Institut for Klinisk Medicin

På Institut for Klinisk Medicin har man udskrevet tre prisopgaver med følgende titler:

  • ”Betydningen af Beta 2 receptor stimulation for hjerte-lungefunktionen under fysisk aktivitet hos yngre voksne der er født med hul i hjertet” (kontaktperson: professor, overlæge Vibeke Hjortdal, e-mail vhjortdal@clin.au.dk eller vibehjor@rm.dk)
  • ”Mitokondriel dysfunktion og oxidativ stress i specifikke morbiditeter og i comorbiditetstilstande” (kontaktperson: professor Niels Gregersen, e-mail nig@clin.au.dk)
  • ”Cellulære, individuelle, strukturelle og samfundsmæssige aspekter af stress” (kontaktperson: professor Niels Gregersen, e-mail nig@clin.au.)

Besvarelsen afleveres i 3 papireksemplarer samt på USB på HE Studier, Vennelyst Boulevard 9, Bygning 1611 i Modtagelsen, 8000 Aarhus C., senest kl. 12.00 tirsdag den 1. august 2017. NB: Det afleverede USB-stik leveres ikke retur.

Prisopgaver på Juridisk Institut

På Juridisk Institut har man udskrevet to prisopgaver. Den ene prisopgave er inden for formueretten og bærer titlen:

  • ”Konsekvenserne af en europæisering af tingsretten – med særligt henblik på løsøre”.

 Den anden prisopgave har man udskrevet inden for Max Sørensen-ordningen med titlen:

  • ”Rigsfællesskabet”

Besvarelsen afleveres i 3 papireksemplarer samt på USB på Aarhus BSS Studier, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021, 8000 Århus C senest kl. 12.00 tirsdag den 1. august 2017. NB: Det afleverede USB-stik leveres ikke retur.

Universitetets øvrige fakulteter har ikke ønsket at udskrive prisopgaver for året 2017.

Om prisopgaver ved Aarhus Universitet

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Dekanen kan efter indhentet udtalelse fra Akademisk Råd fastsætte, at prisopgavebesvarelser konverteres til et speciale.

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra det kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.

Prisopgaverne er udskrevet i henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005 (kan ses på http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/6/63/2005-au8/ ).