Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets regler af 1. april 2016 om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet.

REGLER OM DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER OVER FOR STUDERENDE VED AARHUS UNIVERSITET

I henhold til lov om universiteter (universitetsloven) samt bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) m.m. fastsættes:

Ordensregler mv.

§ 1. De studerende skal under deres studier ved universitetet optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion.

Stk. 2. De studerende har således pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte, og til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på universitetets område. Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.

Stk. 3. De studerende har pligt til at overholde ordens- eller sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag eller husregler, i laboratorier, på biblioteker, i undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange, i kantiner el.lign.

Behandling af overtrædelser

§ 2. De studerende har pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte, om overholdelse af de regler, der er nævnt i § 1.

§ 3. Sager om overtrædelse af regler behandles normalt af den leder, der er ansvarlig for det pågældende lokale eller den pågældende aktivitet, dvs. studieleder (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutleder (ved problemer i instituttets lokaler), eller dekan (i tilfælde, som ikke hører under en bestemt studie‑ eller institutleder).

Stk. 2. Lederen kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan om nødvendigt give den studerende en mundtlig eller skriftlig advarsel mod at gentage en overtrædelse.

Brud på eksamensreglerne, herunder eksamenssnyd

§ 4. De studerende skal overholde de eksamensregler, der er fastsat af universitetet, herunder regler om eksamenssnyd.

Stk. 2. I tilfælde af formodet eksamenssnyd foretager underviser eller fagets studieadministration en foreløbig undersøgelse af sagen. Findes formodningen om snyd bestyrket, indberettes sagen til rektor. Formodet eksamenssnyd, der bemærkes af eksamenstilsynet, f.eks. i forbindelse med afholdelse af skriftlige prøver, indberettes ligeledes til rektor.

Stk. 3. Konstateres der eksamenssnyd i en ikke-individualiseret gruppeopgave, vil opgaven i sin helhed blive afvist fra bedømmelse for samtlige deltagere i gruppen, jf. eksamensbekendtgørelsens regler herom. Disciplinære sanktioner jf. § 6 vil blive taget i betragtning, når der foreligger bevis for eksamenssnyd eller medvirken hertil.

Stk. 4. Forsøg på at snyde til eksamen behandles på samme måde som gennemført eksamenssnyd.

Stk. 5. Universitetet kan anvende elektroniske hjælpemidler med henblik på afsløring af eksamenssnyd.

Indberetninger til rektor

§ 5. Lederen kan ved gentagne eller grove overtrædelser af reglerne i § 1, herunder af kravet om hensynsfuld og ordentlig optræden, indberette forholdet til rektor.

Stk. 2. Andre grove brud på den akademiske disciplin, herunder på videnskabsetiske regler, indberettes ligeledes til rektor. Dette omfatter f.eks. forfalskning af dokumenter, der er udstedt af universitetet, misbrug af data/datahacking, uretmæssig brug af dataprogrammer, brud på datasikkerhed eller tyveri/misbrug af andres forskningsresultater eller værker.

Stk. 3. Studerende, der, i forbindelse med optagelse eller indskrivning på Aarhus Universitet, har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger om bestående uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. bacheloradgangsbekendtgørelsen og kandidatadgangsbekendtgørelsen, indberettes til rektor. Tilsvarende gælder for afsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Stk. 4. Der foretages øjeblikkelig indberetning til rektor af kriminelle forhold, der begås på universitetet (eksempelvis trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri). Dette foretages dels med henblik på rektors beslutning om politianmeldelse, dels med henblik på overvejelse af sanktioner i henhold til § 6, i de tilfælde hvor forholdet har betydning for universitetets funktion.

Stk. 5. Indberetning til rektor skal ske skriftligt eller skal snarest følges af en skriftlig fremstilling af sagen, i en form, der kan danne grundlag for en forelæggelse for den studerende.

Sanktioner

§ 6. Rektor har følgende sanktionsmuligheder:

  • Tildeling af advarsel
  • Annullering af en eller flere prøver
  • Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode
  • Permanent bortvisning

Stk. 2. Annullering af prøve kan finde sted i tilfælde, hvor der konstateres eksamenssnyd/overtrædelse af eksamensregler. Annullering af prøve indebærer, at den studerende har brugt et eksamensforsøg ved sin tilmelding til den pågældende prøve, men ikke får bedømt sin eksamensopgave eller får en allerede givet karakter annulleret. Hvor flere prøver i henhold til eksamensreglerne skal bestås i samme eksamenstermin, kan bortvisning fra en af prøverne medføre, at resultatet af alle prøverne annulleres, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt.

Stk. 3. Bortvisning fra universitetet eller annullering af samtlige prøver i en eksamenstermin kan finde sted, hvor der er tale om en grov eller gentagen overtrædelse af de regler, der er nævnt i § 4 og § 5, stk. 1-4. Bortvisning kan ligeledes finde sted hvor rektor finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller samfundets tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet.

Stk. 4. Bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende udskrives af universitetet og som følge heraf er udelukket fra at deltage i aktiviteter på universitetet, herunder al undervisning og eksamensaktiviteter. Ved bortvisning for en begrænset periode har den studerende ret til at søge om genindskrivning på universitetet, når bortvisningsperioden er udløbet.

Stk. 5. Ved afgørelsen af om bortvisning skal finde sted, og i givet fald om dette skal ske for en begrænset periode eller permanent, skal der blandt andet lægges vægt på forseelsens grovhed, eventuelle forudgående advarsler, risikoen for gentagelse samt hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet.

Andre bestemmelser

§ 7. Behandlingen af sager om brud på de disciplinære regler behandles i overensstemmelse med forvaltningslovens regler herom.

§ 8. En underordnet leders afgørelse kan indbringes for rektor.

Stk. 2. Universitetets endelige afgørelser efter dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser af den, afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Ikrafttræden

§ 9. Reglerne træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet af 1. september 2014 ophæves.

Disciplinære foranstaltninger over for studerende

Aarhus Universitets regler af 1. april 2016 om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aarhus Universitet.